Projekty

Naše škola a školské zařízení se aktuálně angažuje:

1) OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Šablony II ZŠ Lhota je spolufinancován Evropskou unií
číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013393
FYZICKÁ REALIZACE PROJEKTU: od 1. 09. 2019 do 31. 08. 2021
ANOTACE: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně
profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora
extrakurikulárních/rozvojových aktivit, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce
s odbornou veřejností.
CÍL: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
TEMATICKÝ CÍL: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
CÍLOVÁ SKUPINA: vedoucí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, žáci
HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY: Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostí a 
nediskriminace podporou společného vzdělávání dětí/žáků/účastníků v prostředí českého školství, a
to prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků školy. Umožní rozvíjet motivující kulturu učení
zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka, studenta i učitele a podpoří trvalý pedagogický
rozvoj celé školy. Učitelé zapojeni do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které
jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou žáků a nediskriminovat je. Cílem projektu je
zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí/žáků/účastníků, současně snižování
nerovností a podpora profesních společenství pedagogů.
FINANČNÍ PLÁN: celkem 654 974,00Kč

logo

2) Ovoce a zelenina do škol

3) Mléko do škol